social image

АКТИВА
ОСИГУРУВАЊЕ

Професионални, одговорни и посветени на работата. Со искрен и пријателски пристап градиме доверба кај клиентите, а успехот го мериме преку нивото на нивното задоволство. 
Осигурителни полиси за сите Ваши потреби. Нашиот тим е подготвен да Ви помогне да го одберете пакетот кој најмногу Ви одговара!

Друштво за застапување во осигурувањето Актива Осигурување А.Д. Скопје


Лиценцирани застапници во редовен работен однос

Лиценцирани застапници во осигурувањето

Нашата понуда
Нашата работа


Целиме кон присутност и достапност со постојано проширување на квалитетната продажна мрежа во повеќе градови во државата.


Продажна мрежа

За нас

Актива Осигурување А.Д. Скопје е Друштво за застапување во осигурувањето, основано во Скопје на 26.11.2008 година, со добивање на решението број: 12-40357/2 од 10.11.2008 година издадено од страна на Министерството за финансии.

Актива Осигурување А.Д. во класата на неживотно осигурување го застапува Акционерското друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје – Виена Иншуренс Груп.

Во класата на животно осигурување го застапува Акционерското друштво за осигурување Винер Лајф - Виена Иншуренс Груп Скопје.