ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

ОСИГУРУВАЊЕ ОД ОДГОВОРНОСТ

Општа одговорност

Предмет на осигурувањето од одговорност претставува законската одговорност од дејност на осигуреникот за штета што предизвикала смрт, повреда на телото или здравјето, како и оштетување или уништување на предмети на трети лица.


Професионална одговорност

Ова осигурување ги покрива оштетните побарувања на нарачателот на услугите, а кои настанале поради стручна грешка на осигуреникот во вршењето на регистрираната дејност и за кои осигуреникот одговара врз законска основа.

Наменетa за сите правни лица што имаат потреба од осигурителна заштита од отштетни побарувања како последица од стручна грешка при вршење на регистрираната дејност а за кои одговараат по закон (сметководители, адвокати, нотари, стечајни управници, архитекти и инжинери, туристички агенции, лекари итн.)
Прочитајте повеќе за условите за сите видови на продукти за осигурување од нашата понуда
Потребните информации за постапката за пријава на штета и обрасците што треба да ги пополните
Осигурителни полиси за сите Ваши потреби. Нашиот тим е подготвен да Ви помогне да го одберете пакетот кој најмногу Ви одговара!